• ۱۴:۰۹ - چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۰
26

اعضای هیات علمی

42

تعداد کارکنان

21868

تعداد کتب کتابخانه

آخرین اخبار

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته
عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی دوره کارشناسی پیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی دوره کارشناسی پیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی دوره کارشناسی پیوسته
عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل