26

اعضای هیات علمی

42

تعداد کارکنان

21868

تعداد کتب کتابخانه

آخرین اخبار

میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده

میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده

دستورالعمل میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ۹۹/۳/۲۵ لغایت ۹۹/۴/۳۱ آغاز می گردد
نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روند اجرایی نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۳/۲۵ لغایت ۹۹/۴/۳۱ آغاز می گردد. تنها از طریق سامانه منادا به آدرس www.monada.iau.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید