23

اعضای هیات علمی

14

تعداد کارکنان

25177

تعداد کتب کتابخانه