فهرست نشریات  جعلی و بی اعتبار منتهی به تیر 95

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد 95

لیست مجلات دارای امتیاز

 عنوان چند نشریه نامعتبر

فهرست نشریات نامعتبر سال 95

فهرست نشریات نا معتبر دی 94

فهرست نشریات نامعتبر خارجی - شهریور 94

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

نویسندگان مقالات(1392)

ارزیابی پایان نامه ها (1392)

فهرست نشریات نامعتبر خارجی - مهر92

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

منشور اخلاق پژوهش - قسمت اول

منشور اخلاق پژوهش - قسمت دوم

منشور اخلاق پژوهش - قسمت سوم

نکته هایی در باره مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

منع در خواست مجوز دفاع ، پیش از موعد مقرر

ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی و فرایند دفاع از پایان نامه ها

اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه در مجلاتی که دارای هزینه چاپ می باشند

آئین نامه ارزیابی پایان نامه.22 دی 1392

آئین نامه نویسنده مقالات.آذر 1392

دستور العمل CD پایان نامه

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد ورساله دکتری