اسامی اعضای هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

دکتر مهدی تقوا

استادیار

http://http://M-Taghva-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر حیدر صادقی

استاد

http://H-Sadeghi-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html