آرزو کاظمیه - ارشد فیزیولوژی - تغذیه - سه شنبه 12 بهمن - ساعت 11 - استاد راهنما : دکتر متین همایی

فاطمه ملکی - ارشد فیزیولوژی کاربردی - چهارشنبه 6 بهمن95 - ساعت 14.30 - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده 

المیرا احمدی - ارشد فیزیولوژی کاربردی - چهارشنبه 6 بهمن95 - ساعت 14 - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده

الهام آقاطاهریان - ارشد فیزیولوژی - تغذیه - یکشنبه 3 بهمن 95 - ساعت 11 - استاد راهنما : دکتر متین همایی

مهناز عطائی رحمتی - ارشد فیزیولوژی- تغذیه - یک شنبه 3 بهمن 95 ساعت 10.30 - استاد راهنما : دکتر متن همایی

 

 ناصر امیری - فیزیولوژی ورزشی- سه شنبه 30 آدر - ساعت 12 - استاد راهنما : دکتر متین همایی

وحید مقدم- ارشد فیزیولوژی ورزشی - سه شنبه  30آذر - ساعت 10.30 - استاد راهنما : دکتر پیری

الهام آزاد - ارشد مدیریت اماکن - دوشنبه 29 آذز - ساعت 13 - استاد راهنما : دکتر گنجویی

 

سید حمیدرضا واحدی - فیزیولوژی کاربردی - دوشنبه 17 آبان 95 - ساعت 11

مریم متوسلی - فیزیولوژی ورزشی -کاربردی -  دوشنبه  10 آبان - ساعت. 30 . 10

حوریه امین روستا - فیزیولوژی ورزشی -کاربردی -  دوشنبه10  آبان - ساعت 10

محمدرضا باباخانی - فیزیولوژی ورزشی - کاربردی - دوشنبه 10 آیان ساعت 9.30

 

مائده حاتمیان - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر تارودی زاده - چهارشنبه 31 شهریور - ساعت 14

سمانه یارمحمدی - دکترای مدیریت - استاد راهنما : دکتر گنجویی - چهارشنبه 31 شهریور - ساعت 14

رمضانعلی افشارزاده - ارشد مدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر اسمعیلی - چهارشنبه 31 شهریور - ساعت 12

منا تجلی - ارشد رفتار حرکتی - استاد راهنما : دکتر شمس - 31 شهریور - ساعت 11

مینا عابد عشقی - ارشد رفتار حرکتی - استاد راهنما : دکتر شمسی پور - 31 شهریور - ساعت 8.30

سولماز ملکی - ارشد مدیریت / راهبردی - استاد راهنما : دکترامیرتاش- دو شنبه 29 شهریور - ساعت 16

مهدی صناعی - ارشد مدیریت ورزشی - استاد راهنما : دکتر تجاری - 29 شهریور - ساعت 13.30

ماجد زبیدی- دکترای فیزیولوژی - استاد راهنما : دکتر کتین همایی - دوشنبه 29 شهریور - ساعت 11 صبح

آناهیتا نوری - ارشد فیزیولوژی - استاد راهنما : دکتر پیری - 29 شهریور - ساعت 10 صبح

سودابه نعمتی مهند - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری - 29 شهریور - ساعت 9 صبح

فائزه شاهینی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی - 28 شهریور ساعت 15.15

ستاره نوری زاده - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی - یکشنبه 28 شهریور - ساعت 15

فریبا مدادی - ارشد بیومکانیک - استاد راهنما : دکتر خالقی تازجی - یکشنبه 28 شهریور - ساعت 13.30

ریم منصور دهقان - فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر متین همایی - 28 شهریور  - ساعت 12

سسید مهدی هاشمی نسب- ارشد بیومکانیک - استاد راهنما : دکترسرشین -یکشنبه 28 شهریور - ساعت 10 صبح

الناز لطفی زاده - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آقاعلی نژاد - 28 شهریور - ساعت 9 صبح

شکوفه صادقی پناه - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی- شنبه 27 شهریور- ساعت 15.30

فاطمه کنعان پناه - ارشد مدیریت / اوقات فراغت- استاد راهنما : دکتر نیک ایین -  شنبه 27 شهریور - ساعت 13

ساناز بدرلو - فیزیولوژی / تغذیه - شنبه 27 شهریور - ساعت 15.15

سعید فتحی- ارشد مدیریت راهبردی - 27استاد راهنما : دکتر سجادی  شهریور - ساعت 14.30

زینب رضا نژاد - ارشد مدیریت اوقات فراغت -استاد راهنما : دکتر نیک آیین - 27 شهریور- ساعت 13.45

مرتضی سریشی - ارشد مدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر نیک آیین -  27شهریور - ساعت 13.30

نگین امیری پور - ارشد مدیریت بازاریابی -  استاد راهنما : دکتر تجاری - 27شهریور - ساعت 12

امین احمدی - ارشد مدیریت بازاریابی- 27استاد راهنما : دکتر امیرتاش - شهریور - ساعت 12

فریبا دیوسالار - ارشد تغذیه - استاد راهنما : دکتر متین همایی - 27 شهریور - ساعت 11.50

لیلی ابراهیمیان - ارشد تغذیه -  استاد راهنما : دکتر متین همایی - 27 شهریور - ساعت 11.10

گلنار وکیلی- ارشد بازاریابی - استاد راهنما : دکتر امیرتاش - شنبه 27 شهریور - ساعت 11 صبح

مریم صداقت - ارشد فیزیولوژی - 27استاد راهنما : دکتر پیری -  شهریور - ساعت 10.40

مژگان باقرزاده - ارشد مدیریت اوقات فراغت- 27استاد راهنما : دکتر تجاری -  شهریور - ساعت 10 صبح

معصومه دوستی - ارشد مدیریت کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری -27 شهریور - ساعت 10 صبح

زینب بستاک - ارشد بیومکانیک - استاد راهنما : دکتر علی عباسی- سه شنبه 23 - ساعت 13

زهرا سادات سید رضایی - ارشد فیزیولوزی/ تغذیه - سه شنبه 23 شهریور - ساعت 10 صبح

محسن همتی - ارشد مدیریت / بازاریابی - استاد راهنما : دکترامیرتاش - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 15

علی مراد زاده - ارشد میدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر نیک آیین - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 14

وحید سالیانی - ارشد مدیریت / بازاریابی - استاد راهنما : دکترامیرتاش - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 14

 شایان عربی - ارشد مدیریت / راهبردی - استاد راهنما : دکتر تجاری - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 13

علیرضا دلالت - ارشد مدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر نیک ایین - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 12.30

فاطمه طهماسبی زاده - ارشد مدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر نیک آیین - 21 شهریور - ساعت 11.30

رضوان شاهرخی- ارشد مدیریت / اوقات فراغت - استاد راهنما : دکتر نیک ایین - یکشنبه 21 شهریور - ساعت 11.30

رضا قدسی- ارشد مدیریت راهبردی - راهنما : دکتر نیک ایین - یکشنبه 21 شهریور -  صبح9.30

حجت حسین اوغلی- ارشد مدیریت راهبردی - راهنما : دکتر اسمعیلی - 21 شهریور - ساعت 8.30

فرشید زندی پور - ارشد مدیریت ورزشی / اماکن و تاسیسات - استاد راهنما : دکتر حاجی انزهایی - شنبه 20 شهریور - ساعت 14

اصغر جعفری - ارشد مدیریت / بازاریابی -استاد راهنما : دکتر تجاری- یکشنبه 21 شهریور- ساعت 10.30

داراب دهقان نژاد - ارشد مدیریت / راهبردی - استاد راهنما : دکتر تجاری-شنبه 20 شهریور - ساعت12

حمید امینی - دکترای فیزیولوزی ورزشی - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی - چهارشنبه 17 شهریور  - ساعت 17

سکینه شریفی - فیزیولوزی ورزشی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی - چارشنبه 17 شهریور - ساعت 14.40

مسعورد یوسفی - فیزیولوژی ورزشی/ تغذیه  - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی - چارشنبه 17 شهریور - ساعت 14.20

میلاد سعیدی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر آذربایجانی- چهرشنبه 17 شهریور - ساعت14

رضا چراغی - ارشد مدیریت/ اماکن - استاد راهنکا : دکتر حاجی انزهایی - چهارشنبه - 17 شهریور ساعت 13

مینا هداوند میرزایی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر متین همایی - چهارشنبه 17 شهریور - ساعت 11.30

محمد علی قدس - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استادراهنما : دکتر پیری- چهارشنبه 17 شهریور ساعت 11 صبح

پروانه کاظمی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر پیری - چهارشنبه 17 شهریور - ساعت 10.15

میترا اسفنجانی- ارشد فیزیولوژی/  کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری - چهارشنبه 17 شهریور ساعت 9.30

کاظم رنجبر - دکترای فیزیولوژی - استاد راهنما : دکتر متین همایی - سه شنبه 16 شهریور - ساعت 16

فاطمه یحیایی - ارشد مدیریت / اوقات فراغت - استاد راهنما : دکتر زارعی - سه شنبه 16 شهریور - ساعت 15

عطیه کاشی زاده - ارشد مدیریت / اوقات فراغت  - استاد راهنما : دکتر زارعی - سه شنبه 16 شهریور - ساعت 14

مهدی شرافت - ارشد مدیریت / اوقات فراغت - استااد راهنما : دکتر زارعی - سه شنبه 16 شهریور ساعت 13

ماریه حجار زاده - استاد راهنما : دکتر امیرتاش - سه شنبه 16 شهریوئر - ساعت 12

پریسا اصلانیان : ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : اکتر متین همایی - سه شنبه - 16 شهریور - ساعت 11.30

بیتا معصومیان - استاد راهنما : دکتر نیک ایین - سه شنبه 16 شهریور - ساعت 11

معصومه پناهی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر پیری - دوشنبه 15 شهریور - ساعت 13

حسن حیدرزاده- ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر علی نژاد - یکشنبه 14 شهریور ساعت 16

طاهره فرخ - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر آقاعلی نژاد - یکشنبه 14 شهریور ساعت 15

lمهران نصیری - دکترای مدیریت تربیت بدنی - استاد راهنما : دکتر گنجویی - سه شنبه 9 شهریور ساعت 17

سیده مرجان طاهری - ارشد مدیریت اوقات فراغت - استادراهنما : دکترگنجویی - سه نبه 9 شهریور ساعت 15

محمد اسدی - ارشد مدیریت ورزشی /اماکن - استاد راهنما : دکتر گنجویی - دوشنبه 8 شهریور ساعت 13

زینب اربابی - ارشد فیزیولوژی / تغذیه - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده - یک شنبه 7 شهریور ساعت 13

ملانی بدروس قوپیان - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده - یکشنبه 7 شهریور - ساعت 14

علی سنجر - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده - یکشنبه 7 شهریور - ساعت 13.30

شفق حسیندخت مشهور - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر تاروردی زاده - یکشنبه 7 شهریور ساعت 12.30

مریم ذوی الحیات - ارشد مدیریت راهبردی - استاد راهنما : دکتر نیک آیین - شنبه 6 شهریور ساعت 12

مونا احمدی -  ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری - شنبه 6 شهریور ساعت 11 صبح

نوشین خوزند- ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری - شنبه 6 شهریور ساعت 10 صبح

فریده بدری کوهی - ارشد فیزیولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر پیری - شنبه 6 شهریور ساعت 10 صبح

ملیحه عابدیان - ارشد مدیریت / اوقات فراغت - راهنما : دکتر اسمعیلی - دوشنبه 1 شهریور ساعت 12

مهران حمیدی - ارشد مدیریت ورزشی -سه شنبه  2 شهریور 95 ساعت15

مرداد :

زهرا واشقانی فراهانی - ارشد فیریولوژی کاربردی - استاد راهنما : دکتر آذزبایجانی - یکشنبه 31 مرداد - ساعت 16

سوده کاشفی - ارشد تغذیه ورزشی - یک شنبه 31 مرداد ساعت 11

فرشته زلفی گل - ارشد فیزیولوژی کاربردی -= یک شنبه 31 مرداد ساعت 11

حسین یگانی - ارشد مدیریت ورزشی / راهبردی - چهارشنبه 27 مرداد 95- ساعت 13

رامک میر مطلبی سهی - ارشد مدیریت ورزشی / اماکن - سه شنبه 26 مرداد 95 -  ساعت 15

منصوره تشیعی - ارشد مدیریت ورزشی / بازاریابی - سه شنبه 26 مرداد 95 - ساعت 14

بهنوش حق نژاد - ارشد فیزیولوژی کاربردی - دو شنبه 25 مرداد - ساعت 10 صبح

فرشته طاهری- ارشد فیزیولوژی کاربردی- دوشنبه 25 مرداد 95 - ساعت 9 صبح

بهناز میرانی - ارشد فیزیولوژی کاربردی - دوشنبه 25 مرداد 95 - ساعت 9 صبح

ساجده علیزاده - ارشد بیومکانیک - یکشنبه 24 مرداد 95  - ساعت 13

سعید انتظاری ملکی- ارشد بیومکانیک - یکشنیه 24 مرداد 95 - ساعت 12

مریم گودرزی - ارشد مدیریت اوقات فراغت - یکشنبه 24 مرداد  95 - ساعت 12

مریم پورجواد - ارشد مدیریت اوقات فراغت - یکشنبه 24 مرداد - 95 ساعت 11صبح

افسان صادقی- ارشد بیومکانیک - یکشنبه 24 مرداد 95 - ساعت 11 صبح

رکسانا سوباشی - ارشد بیومکانیک - یکشنبه 24 مرداد 95 ساعت 10 صبح

ناصر تقی بیگ لو - دکترای مدیریت ورزشی - شنبه 23 مرداد - ساعت 17

سیده محبوبه افضلی موسوی - ارشد مدیریت راهبردی - دوشنبه 18 مرداد 95 - ساعت 13.30

سپیده سنگ سفیدی - ارشد فیزیولوژی ورزشی ، تغذیه - روز سه شنبه 5 مرداد 95 ساعت 12.30

فائزه خندابی - ارشد مدیریت راهبردی - روز دوشنبه 18 مرداد85 - ساعت 13.30

سهیلا اینانلو - ارشد مدیریت راهبردی - روز دوشنبه 18 مرداد 95 - ساعت 12.30

بهزاد آزاد روستا - ارشد مدیریت راهبردی - روز یکشنبه 17 مرداد 95 - ساعت 15

زهره خدامرادی - ارشد مدیریت اماکن -یکشنبه 17 مرداد  95-  ساعت14

تیر :

حامد شایسته - ارشد مدیریت ورزشی ، بازاریابی - روز چهارشنبه 23 تیر 95 ساعت 16

مینا حیدری - ارشد مدیریت راهبردی - روز چهارشنبه 23 تیر 95 -  ساعت 10 صبح

محمد بهرامیان - ارشد فیزیولوژی ورزشی - روز سه شنبه 22 تیر 95 ساعت 10.15 صبح

کیا سجادی - ارشد فیزیولوژی ورزشی - روز سه شنبه 22 تیر 95 - ساعت 10 صبح

احمد سعیدی کیا - ارشد مدیریت ورزشی - گرایش راهبردی- روز سه شنبه 22 تیر 95 ساعت 9 صبح

;حسن قاسمعلی پور - دانشجوی دکترا - سه شنبه 15 تیر 95 ساعت 10 صبح

مهدیه ایرم - دکترای مدیریت ورزشی - سه شنبه 8 تیرماه 95 - ساعت 12

نیوشا واعظی پور- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی - دو شنبه 17 خرداد 95 ساعت 10 صبح 

ندا فخر منش - کارشناسی ارشد  میریت ورزشی - شنبه 25 اردیبهشت ساعت 12.30 

مهتاب کریمی - ارشد بیومکانیک - چهارشنبه 29 اردیبهشت ساعت  8.30  صبح