دانشجویان کارشناسی ارشد گروه بیومکانیک ورزشی

نام نام خانوادگی رشته  ایمیل
علیرضا آزمند تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی Ali.Azmand.spr@iauctb.ac.ir
شیرین اقابابایی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی shi.aqababaei.spr@iauctb.ac.ir
مهدیه انصاری تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی Mah.Ansari.spr@iauctb.ac.ir
طاهره باقرزاده زاوشتی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی TAH.BAGHERZADEHZAVOSHTI.spr@iauctb.ac.ir
مختار باکویی کتریمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی mok.bakoeikatrimi.spr@iauctb.ac.ir
رعنا بهلولی زنجانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی ran.bohloolizanjani.spr@iauctb.ac.ir
اصغر حاجی میری تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی ASG.HAJIMIRI.spr@iauctb.ac.ir
زهره دورودیان تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی Zoh.Doroudian.spr@iauctb.ac.ir
محمد سلطانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی moh.soltani.spr@iauctb.ac.ir
شقایق صادقی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی sha.sadeghi.spr@iauctb.ac.ir
اکرم صوری تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی AKR.SOURI89.spr@iauctb.ac.ir
داود فرقانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی dav.forghani.spr@iauctb.ac.ir
مریم کاظمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی mar.kazemi.spr@iauctb.ac.ir
دانیال کردی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی dan.kordi.spr@iauctb.ac.ir
هادی مشعوف صالحه دوست تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی Had.Mashoufsalehedost.spr@iauctb.ac.ir
زهرا مشهدی جعفری تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی zah.mashhadijafari.spr@iauctb.ac.ir
فهیمه نعمت اللهی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی Fah.Nematollahi.spr@iauctb.ac.ir
ملیکا یلداشخان تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی mel.yoldashkhan.spr@iauctb.ac.ir