دانشجویان کارشناسی ارشدگروه فیزیولوژی ورزشی

نام نام خانوادگی  رشته ایمیل
لیلی ابراهیمیان فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی lei.ebrahimian.spr@iauctb.ac.ir
مهسا احتشام بروجردی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی mah.ehteshambrojerdi.spr@iauctb.ac.ir
هاجر احمدی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی haj.ahmadi.spr@iauctb.ac.ir
مینا افشار فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی min.afshar.spr@iauctb.ac.ir
امیرحسین امیدی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی Ami.omidi.spr@iauctb.ac.ir
مائده حاتمیان فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی mae.hatamian.spr@iauctb.ac.ir
حسنعلی حسن خانی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی Has.Hassankhani.spr@iauctb.ac.ir
پوریا خان محمدی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی pou.khanmohammadi.spr@iauctb.ac.ir
پریسا رادمنش فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی par.radmanesh.spr@iauctb.ac.ir
سمیه رجبی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی som.rajabi.spr@iauctb.ac.ir
ارام رستم پور فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی Ara.Rostampour.spr@iauctb.ac.ir
مهرزاد عبدالحسینزاده بلویردی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی meh.abdolhoseinzadebelvirdi.spr@iauctb.ac.ir
محمد عدالت خانشیر فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی moh.edalatkhanshir.spr@iauctb.ac.ir
حسن علی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی Has.Ali.spr@iauctb.ac.ir
شایلی فصیحی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی sha.fasihi.spr@iauctb.ac.ir
سوده کاشفی باقریان فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی soo.kashefibagherian.spr@iauctb.ac.ir
گوهر کاظمی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی goh.kazemi.spr@iauctb.ac.ir
حمید کمالی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی Ham.Kamali.spr@iauctb.ac.ir
بنفشه گرجی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی ban.gorji.spr@iauctb.ac.ir
نیلوفر محبوبی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی nil.mahboubi.spr@iauctb.ac.ir
مریم منصوردهقان فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی mar.mansordehghan.spr@iauctb.ac.ir
سیران نیک خواه فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی sey.nikkhah.spr@iauctb.ac.ir
شیرین نیلی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی shi.nili.spr@iauctb.ac.ir
مسعود یوسفی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشی mas.yousefi.spr@iauctb.ac.ir
مونا احمدی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Mon.Ahmadi.spr@iauctb.ac.ir
میترا اسفنجانی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی mit.esfanjani.spr@iauctb.ac.ir
قاسمی انسیه فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ens.ghasemi.spr@iauctb.ac.ir
ساناز بدرلو فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی san.badrlou.spr@iauctb.ac.ir
صدف براتی خواجویی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی sad.baratikhajoee.spr@iauctb.ac.ir
مرضیه بهمنی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی mar.bahmani.spr@iauctb.ac.ir
شفق حسیندخت مشهور فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی sha.hossaindokhtmashhour.spr@iauctb.ac.ir
بهنوش حق نژاد فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی beh.haghnezhad.spr@iauctb.ac.ir
طاهره دلیر فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی TAH.DALIR.spr@iauctb.ac.ir
معصومه دوستی گالشکلامی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی mas.doosti.spr@iauctb.ac.ir
مهناز زرابادی پور فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی mah.zarabadipour.spr@iauctb.ac.ir
ارمین زرینه پور فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ARM.ZARRINEHPOUR.spr@iauctb.ac.ir
امید سراجی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی omi.seraji.spr@iauctb.ac.ir
سید مهدی سعیدی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی sey.saeedi.spr@iauctb.ac.ir
علی سنجر فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ali.sanjar.spr@iauctb.ac.ir
فریبا سوقاتی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Far.Soghati.spr@iauctb.ac.ir
بهناز سیدین بروجنی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی beh.seyedin.spr@iauctb.ac.ir
محمود شجاعی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی mah.shojaei.spr@iauctb.ac.ir
امیرحسین شهیدی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ami.shahidi.spr@iauctb.ac.ir
سمیه فرجی سفر فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Som.Farajisafar.spr@iauctb.ac.ir
ابراهیم فلاح فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Ebr.Fallah.spr@iauctb.ac.ir
فهیمه کاظم زاده سفیدگر فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی fah.kazemzadehsefidgar.spr@iauctb.ac.ir
سمیرا کریمائی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی sam.karimayi.spr@iauctb.ac.ir
ابراهیم موسی خواه کوشالی فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ebr.mosakhah.spr@iauctb.ac.ir
انوشه ناصری فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی ano.NASERI.spr@iauctb.ac.ir
سودابه نعمتی مهند فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Soo.NematiMahand.spr@iauctb.ac.ir
نیوشا واعظی پور فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی Neu.Vaezipour.spr@iauctb.ac.ir