دانشجویان دوره دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
عبدالمجید امامی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی Abd.emami.spr@iauctb.ac.ir
ابوالفضل جعفرزاده باغان فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی abo.jafarzadehbaghan.spr@iauctb.ac.ir
علی خورجهانی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ali.khorjahani.spr@iauctb.ac.ir
لادن زودفکر فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی lad.zoodfekr.spr@iauctb.ac.ir
طاهره غلامی برمی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی tah.gholamibarmi.spr@iauctb.ac.ir
یحیی محمدنژادپناه کندی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی Yah.Mohammadnajad.spr@iauctb.ac.ir
سید جواد میرغنی فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی Sey.Mirghani.spr@iauctb.ac.ir
زینب ابراهیم پور فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس Zey.Ebrahimpoor.spr@iauctb.ac.ir
محسن داودی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس Moh.Davoodi.spr@iauctb.ac.ir
سیده زینب رضوی مجد فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس sey.razavimajd.spr@iauctb.ac.ir
سیروس فارسی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس sir.farsi.spr@iauctb.ac.ir
عباس فتاحی بافقی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس abb.fattahibafghi.spr@iauctb.ac.ir
مهران قهرمانی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس Meh.Ghahramani.spr@iauctb.ac.ir
بهاره یزدان پرست چهارمحالی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس BAH.YAZDANPARASTCHAHARMAHALI.spr@iauctb.ac.ir
مسعود زمانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی mas.zamani.spr@iauctb.ac.ir
فواد فیض الهی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی foa.feizolahi.spr@iauctb.ac.ir
مهدیه اسلامی نصرت ابادی رفتارحرکتی - یادگیری حرکتی mah.eslaminosratabadi.spr@iauctb.ac.ir
علیرضا پورمحمدی رفتارحرکتی - یادگیری حرکتی Ali.Pourmohammadi.spr@iauctb.ac.ir
پروانه علوی نامور رفتارحرکتی - یادگیری حرکتی Par.AlaviNamvar.spr@iauctb.ac.ir
اکبر فرهمندفر رفتارحرکتی - یادگیری حرکتی akb.farahmandfar.spr@iauctb.ac.ir
سیدمسعود میرمعزی رفتارحرکتی - یادگیری حرکتی Mas.Mirmoezi.spr@iauctb.ac.ir