دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه تربیت بدنی

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
بهزاد آزادروستا مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی beh.azadrousta.spr@iauctb.ac.ir
زینب آقاحسن نوش ابادی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی ZEY.AGHAHASANNOOSHABADI.spr@iauctb.ac.ir
امین احمدی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ami.ahmadi.spr@iauctb.ac.ir
علیرضا اذری دودران مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ali.azaridoodran.spr@iauctb.ac.ir
علیرضا اردستانی رستمی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ali.ardestanirostamhi.spr@iauctb.ac.ir
نیلوفر اردلانی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش Nil.Ardallani.spr@iauctb.ac.ir
علی ارزومندی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Ali.Arezoomandi.spr@iauctb.ac.ir
لیلا اژدری مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش lei.azhdari.spr@iauctb.ac.ir
کیمیا اعرابی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش kim.aarabi.spr@iauctb.ac.ir
کیخسرو انتخابی فرد مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Kei.Entekhabifard.spr@iauctb.ac.ir
سعید ایزدی منش مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی sae.ezadimanesh.spr@iauctb.ac.ir
سهیلا اینانلو مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی soh.inanlo.spr@iauctb.ac.ir
مژگان باقرزاده حقیقی فرد مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی moz.bagherzadehhaghighifard.spr@iauctb.ac.ir
طاهره باقرزاده زاوشتی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی TAH.BAGHERZADEHZAVOSHTI.spr@iauctb.ac.ir
علی باقری مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ali.bagheri.spr@iauctb.ac.ir
مهدی باقری همبری مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mah.bagherihambari.spr@iauctb.ac.ir
سمیرا بختیاری مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sam.bakhtiari.spr@iauctb.ac.ir
الهام بیسادی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی elh.bisadi.spr@iauctb.ac.ir
محمود پاشا مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی mah.pasha.spr@iauctb.ac.ir
ابوالقاسم پایدار مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Abo.Payedar.spr@iauctb.ac.ir
کیانا پرویزی عمران مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی kia.Parviziomran.spr@iauctb.ac.ir
شاهرخ پنجعلی زاده مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی sha.panjalizadeh.spr@iauctb.ac.ir
مریم پورجواد مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی mar.pourjavad.spr@iauctb.ac.ir
زهره پوردهنده مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی zoh.poordahandeh.spr@iauctb.ac.ir
زهرا پیرزاده محمود اباد مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی zah.pirzadehmahmodabad.spr@iauctb.ac.ir
علی تمیمی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Ali.Tamimi.spr@iauctb.ac.ir
نرگس جانی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی nar.jany.spr@iauctb.ac.ir
اصغر جعفری مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ASG.JAFARI.spr@iauctb.ac.ir
رضا چراغی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی Rez.Cheraghi.spr@iauctb.ac.ir
محمد علی حاج عظیمیان مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی moh.hajazimian.spr@iauctb.ac.ir
زهرا حاجی زاده زرندی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش zah.hajizadehzarandi.spr@iauctb.ac.ir
الهام حسنعلی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی elh.hasanali.spr@iauctb.ac.ir
سعید حقیقت مقدم مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sae.haghighatmoghadam.spr@iauctb.ac.ir
عاطفه خسروی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ate.khosravi.spr@iauctb.ac.ir
مینا خوشدست مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی min.khoshdast.spr@iauctb.ac.ir
شیدا خیاط مفید تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی she.khayatmofid.spr@iauctb.ac.ir
حمید درخشان مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی Ham.Derakhshan.spr@iauctb.ac.ir
طاهره دلیر فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی TAH.DALIR.spr@iauctb.ac.ir
لیلا دهقان مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی deh.dehghan.spr@iauctb.ac.ir
لیلا دولت ابادی فراهانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی lei.dolatabadyfarahany.spr@iauctb.ac.ir
مریم ذوی الحیات مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mar.zavialhayat.spr@iauctb.ac.ir
فاطمه راعی بیدگلی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش fat.raeibidgoli.spr@iauctb.ac.ir
سعید رضایی فر مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی sae.rezaiefar.spr@iauctb.ac.ir
سپیده زرین راد مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش Sep.Zarrinrad.spr@iauctb.ac.ir
امین زمانی ایوبلو مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ami.zamani.spr@iauctb.ac.ir
مرتضی سریشی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mor.soreyshi.spr@iauctb.ac.ir
احمد سعیدی کیا مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ahm.saeidikia.spr@iauctb.ac.ir
محمد سلیمانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی moh.soleimani.spr@iauctb.ac.ir
فاطمه سماواتی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی fat.samavati.spr@iauctb.ac.ir
عزیزاله شاهیان مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش Azi.Shahian.spr@iauctb.ac.ir
حامد شایسته مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ham.shayesteh.spr@iauctb.ac.ir
پویا شریعتی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش Poo.Shariati.spr@iauctb.ac.ir
محمد حسین شهدادی مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی moh.shahdadi.spr@iauctb.ac.ir
حمید رضا شوق جنانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی ham.shoghjanani.spr@iauctb.ac.ir
حمید رضا شیرازی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی Ham.Shirazi.spr@iauctb.ac.ir
مریم صادقی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش mar.sadeghi.spr@iauctb.ac.ir
امنه صدری مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Ame.Sadri.spr@iauctb.ac.ir
سعید صفدری مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sae.safdari.spr@iauctb.ac.ir
نیالا صمدی اذر مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی nia.samadiazar.spr@iauctb.ac.ir
سیده عفت صمدی ریکنده مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sey.samadireikandeh.spr@iauctb.ac.ir
مهدی صناعی باغبانان مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی meh.sanaei.spr@iauctb.ac.ir
سجاد صیدزاده مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی saj.saidzade.spr@iauctb.ac.ir
سکینه عبافروش تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی sak.abaforoush.spr@iauctb.ac.ir
آرش عبدالمحمدیان مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش Ara.Abdolmohammadian.spr@iauctb.ac.ir
مهدی فتاحی زاده مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mah.fatahizade.spr@iauctb.ac.ir
سعید فتحی مرشت مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی SAE.FATHIMERESHT.spr@iauctb.ac.ir
مهشید فرزان مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mah.farzan.spr@iauctb.ac.ir
حسن فرضی زاده مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی has.farzizadeh.spr@iauctb.ac.ir
رضا قدسی بجندی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی rez.ghodsibejandi.spr@iauctb.ac.ir
گل نوش قدمیان مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش gol.ghadamian.spr@iauctb.ac.ir
مهدی قراخانی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش mah.gharakhani.spr@iauctb.ac.ir
روح اله قربانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Rou.Ghorbani.spr@iauctb.ac.ir
عطیه کاشی زاده کوهی مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی ati.kashizadekouhi.spr@iauctb.ac.ir
فرزانه کرلو مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش far.karlou.spr@iauctb.ac.ir
کبری کورانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی kob.kurani.spr@iauctb.ac.ir
منصوره گرجی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی man.gorji.spr@iauctb.ac.ir
مریم گودرزی مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی mar.goudarzi.spr@iauctb.ac.ir
محمد حسن مجلسی تکلیمی مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی moh.majlesitaklimi.spr@iauctb.ac.ir
مرتضی محسنی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی mor.mohseni.spr@iauctb.ac.ir
سیامک محمدبیگی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sia.mohammadbeigi.spr@iauctb.ac.ir
مریم مرادی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش mar.moradi.spr@iauctb.ac.ir
سپیده مرادی عصر مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی sep.moradiasr.spr@iauctb.ac.ir
فرزین مرادی کردعلیوند مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی far.moradikordalivand.spr@iauctb.ac.ir
بیژن مقانلو مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی bij.moghanlou.spr@iauctb.ac.ir
سولماز ملکی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش sol.maleki.spr@iauctb.ac.ir
نورالهدی مهدوی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش noo.mahdavi.spr@iauctb.ac.ir
رامک میرمطلبی سهی مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی Ram.MirmotalebiSohi.spr@iauctb.ac.ir
حامد ناظمی شادباش مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش ham.nazemishadbash.spr@iauctb.ac.ir
احمد نوروزی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Ahm.Norouzi.spr@iauctb.ac.ir
محسن همتی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش moh.hemmati.spr@iauctb.ac.ir
مهدی هنرمند مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی Mah.Honarmand.spr@iauctb.ac.ir
گلنار وکیلی مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش gol.vakili.spr@iauctb.ac.ir
حسین یگانی مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی hos.yegani.spr@iauctb.ac.ir