دانشجویان دوره دکتری گروه مدیریت ورزشی

نام  نام خانوادگی رشته  ایمیل
الناز ایمان زاده تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی Eln.Imanzadeh.spr@iauctb.ac.ir
سیده لیلا خوشکلام تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی lei.khoshkalam.spr@iauctb.ac.ir
سعید زارع تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی sae.zare.spr@iauctb.ac.ir
فاطمه زارع مهذبیه تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی fat.zaremohazabiye.spr@iauctb.ac.ir
زینب زیودار تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی Zei.Zivdar.spr@iauctb.ac.ir
اذین سلیمانی کرهرودی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی azi.soleymanikarahroudi.spr@iauctb.ac.ir
محمد نصیری مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی moh.nasiri.spr@iauctb.ac.ir
احسان اسداللهی مدیریت ورزشی Ehs.Asadollahi.spr@iauctb.ac.ir
مهدیه ایرم مدیریت ورزشی mah.irom.spr@iauctb.ac.ir
مرتضی باقری مدیریت ورزشی Mor.Bagheri.spr@iauctb.ac.ir
ناصر تقی بیگلو مدیریت ورزشی nas.taghibigloo.spr@iauctb.ac.ir
خیدان حاتمی خیبری مدیریت ورزشی kha.hatamikhaibari.spr@iauctb.ac.ir
حسین حسن پور مدیریت ورزشی Hos.Hasanpour.spr@iauctb.ac.ir
مجتبی حسن نژاد مدیریت ورزشی moj.hassannezhad.spr@iauctb.ac.ir
شهریار خرازیان مدیریت ورزشی sha.kharazian.spr@iauctb.ac.ir
پروانه خلوصی مدیریت ورزشی par.kholousi.spr@iauctb.ac.ir
ارش سروری میرعزیزی مدیریت ورزشی ara.sarvari.spr@iauctb.ac.ir
بهزاد سهیلی مدیریت ورزشی beh.soheili.spr@iauctb.ac.ir
حسین شاهسوند مدیریت ورزشی hos.shahsavand.spr@iauctb.ac.ir
فرهاد صیادچی مدیریت ورزشی far.sayaddchi.spr@iauctb.ac.ir
جمال فتاحی مدیریت ورزشی jam.fatahi.spr@iauctb.ac.ir
مایده کلبادی نژاد مدیریت ورزشی mae.kolbadinejad.spr@iauctb.ac.ir
حبیب محمدپوریقینی مدیریت ورزشی hab.mohammadpouryaghini.spr@iauctb.ac.ir
پرویز محمدی مدیریت ورزشی par.mohamadi.spr@iauctb.ac.ir
علی ملکیان مدیریت ورزشی ali.malekian.spr@iauctb.ac.ir
رضا نظری مدیریت ورزشی rez.nazari.spr@iauctb.ac.ir
مریم یوسفی پاسکه مدیریت ورزشی mar.yousefi.Paskeh.spr@iauctb.ac.ir