اخبار

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)دوره کارشناسی ناپیوسته

ادامه مطلب
عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم زیستی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

ادامه مطلب
عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش تربیت دبیر)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش تربیت دبیر)دوره کارشناسی ناپیوسته

عناوین دروس و ترم بندی رشته:تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش تربیت دبیر)دوره کارشناسی ناپیوسته

ادامه مطلب
عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم انسانی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماق

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم انسانی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماق

عناوین دروس و ترم بندی رشته:علوم ورزشی(گرایش علوم انسانی ورزش)دوره کارشناسی پیوسته(برای ورودی های ۶۹و ماقبل

ادامه مطلب
آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی

آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی

آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی در عکسهای زیر قابل مشاهده است.

ادامه مطلب
نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روند اجرایی نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ ۹۹/۳/۲۵ لغایت ۹۹/۴/۳۱ آغاز می گردد. تنها از طریق سامانه منادا به آدرس www.monada.iau.ir نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید

ادامه مطلب