مصوبه شورای پژوهشی دانشکده

۱۶ آذر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۹ کد : ۲۱۶۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۰۲
بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده، آقای دکترفرشاد تجاری به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت ورزشی و نیزآقای دکترمقصود پیری به عنوان پژوهشگر برتر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده در سال ۹۴ برگزیده شدند....

بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی :

1 – آقای دکترفرشاد تجاری ریاست دانشکده و عضو هیئت علمی ، به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 94 برگزیده شدند.                                                      

 

2 - آقای دکترمقصود پیری عضو هیئت علمی، به عنوان پژوهشگر برتر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 94 برگزیده شدند.                                                                                                                                          

3– خانم سپیده قطنیان دانشجوی مقطع دکترا  بعنوان دانشجوی پزوهشگر برتر گروه مدیریت ورزشی  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 94 برگزیده شدند.

4 – اقای حسین فتح الهی دانشجوی مقطع دکترا بعنوان دانشجوی پزوهشگر برتر گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 94 برگزیده شدند.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیتجاری