معاون دانشکده

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :  مرضیه بلالی

رشته تحصیلی : رفتار حرکتی

مرتبه علمی :  استادیار

آدرس پست الکترونیک :