معاون دانشکده

نام و نام خانوادگی : مهدی تقوا

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک : Meh.Taghva@iauctb.ac.ir

آدرس صفحه شخصی :  http://m-taghva-sport.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html