معاون دانشکده

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : مهدی تقوا

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس پست الکترونیک : Meh.Taghva@iauctb.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

دانلود رزومه