روسا و معاونین پیشین دانشکده

رؤسای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 1369 تا کنون

ردیف     نام و نام خانوادگی

1          ماشاءالله قربانی وفا    ازسال 1367 الی 1375

2          دکترعلیرضا پویانفرد ازسال 1375 الی 1376

3          دکتر مقصود پیری     از سال 1376 الی 1381

4          دکتر بهمن تاوردیزاده از سال 1382 الی 1383

5         دکتر حسن متین همایی از سال 1383 الی 1384

6          محمد ناصر نجف پور از سال 1385 الی 1391

7          دکتر فرشاد  تجاری    از سال 1392 الی 1395

8          دکتر  مقصود پیری     از سال 1395 الی 1400

 

ریاست این دانشکده را عهده دار بوده اند .

در حال حاضر آقای دکتر فرشاد تجاری استاد تمام گروه مدیرت ورزشی ریاست دانشکده را بر عهده دارند.

 

معاونین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 1369 تاکنون

ردیف     نام و نام خانوادگی

1             علیرضا پویانفرد

2          حسنعلی امین بخش

3          محمد ناصر نجف پور

4          یونس قربانی

5          دکتر مهدی تقوا

در حال حاضر ............  معاونت دانشکده را بر عهده دارند .