روسا و معاونین پیشین دانشکده

رؤسای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 1369 تا کنون

ردیف     نام و نام خانوادگی

1          ماشاءالله قربانی وفا

2          دکترعلیرضا پویانفرد

3          دکتر مقصود پیری

4          دکتر بهمن تاوردیزاده

5          دکتر فرشاد تجاری

6          دکتر حسن متین همایی 

7          محمد ناصر نجف پور

8          دکتر فرشاد تجاری

ریاست این دانشکده را عهده دار بوده اند .

در حال حاضر آقای دکتر مقصود پیری استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزشی ریاست دانشکده را بر عهده دارند.

 

معاونین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 1369 تاکنون

ردیف     نام و نام خانوادگی

1             علیرضا پویانفرد

2          حسنعلی امین بخش

3          محمد ناصر نجف پور

4          یونس قربانی

5          دکتر مهدی تقوا

در حال حاضر آقای دکتر مهدی تقوا معاونت دانشکده را بر عهده دارند .