رشته گرایشها

رشته / گرایش های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

مقطع کارشناسی

علوم زیستی - علوم انسانی

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته : 

تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی  

 

مقطع کارشناسی ارشد : 

مدیریت ورزشی/ گرایش های مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی- مدیریت بازاریابی ورزشی -مدیریت اوقات فراغت - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی 

فیزیولوژی کاربردی

تغذیه ورزشی

بیومکانیک

 

مقطع دکتری: 

مدیریت ورزشی 

فیزیولوژی ورزشی/ گرایش های بیوشیمی و متابولیسم ورزشی - قلب و عروق و تنفس 

جامعه شناسی - رفتار حرکتی