رشته گرایشها

رشته و گرایش های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                        

          مقطع کارشناسی

 •   علوم ورزشی
 •   مقطع کارشناسی ناپیوسته : 
 •   علوم ورزشی  

       

                      مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی :

                      گرایش ها  :

 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
 • مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت راه بردی در سازمانهای ورزشی
 • مدیریت رسانه های ورزشی
 • مقطع کارشناسی ارشد رشته رفتار حرکتی :
 • گرایش ها  :
 • آموزش تربیت بدنی
 • رشد حرکتی
 • یادگیری و کنترل حرکتی

 • مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی  :

 • گرایش ها  :

 • تغذیه ورزش

 • فیزیولوژی ورزشی محض

 • فعالیت بدنی و تندرستی

 • فعالیت ورزشی بالینی

 • فیزیولوزی ورزشی کاربردی

 • مقطع کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی  :
 • گرایش ها :
 • بیومکانیک ورزشی
 •  
 • مقطع دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی :
 • گرایش ها :
 • مدیریت ورزشی 
 • رفتار حرکتی
 •  بیومکانیک ورزشی

 

        

  رشته آسیب شناسی و روانشناسی ورزشی در مقطع ارشد ودکتری در شرف اقدام میباشد