مدیر گروه

نام و نام خانوادگی : محمدرضا اسمعیلی

رشته تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : Moh.Esmaili@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی : http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaeili-sport/fa

دانلود رزومه