مدیر گروه

نام و نام خانوادگی : محمدرضا اسمعیلی

رشته تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : Moh.Esmaili@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی : http://m-esmaeili-sport.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html