مدیر گروه

نام و نام خانوادگی : خانم زهرا حاج انزهایی

رشته تحصیلی : دکتری مدیریت ورزشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : zah.Haji_Anzahaei@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی