اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی  صفحه شخصی

حسن نورزاد دولت آبادی

مربی http://h-noorzaddolatabadi-sport.iauctb.ac.ir/faculty

غلامرضا سمندر

مربی http://g-samandar-sport.iauctb.ac.ir/faculty

طاهره طاهریان

مربی http://t-taherian-sport.iauctb.ac.ir/faculty

 امیرحاجی قاسم

مربی http://a-hajghasem-sport.iauctb.ac.ir/faculty

فرانک طیاری

مربی

http://f-tayyari-sport.iauctb.ac.ir/faculty

یونس قربانی

مربی http://y-ghorbani-sport.iauctb.ac.ir/faculty

محمدناصر نجف پور

مربی http://m-najafpoor-sport.iauctb.ac.ir/faculty

   مهران احدی                                                          مربی