اعضای هیات علمی

                               اسامی اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی 

مرتبه علمی 

1

حسن نورزاد دولت آبادی مربی

2

غلامرضا سمندر مربی

3

طاهره طاهریان مربی

 4

 امیرحاجی قاسم مربی

5

فرانک طیاری

مربی

6

یونس قربانی مربی

7

محمدناصر نجف پور مربی