درباره گروه

گروه تربیت بدنی عمومی

در این گروه به امور دانشجویان از تمام دانشکده های واحد تهران مرکزی، در هر رشته و مقطع تحصیلی در زمینه دروس عمومی تربیت بدنی 1 و 2  رسیدگی می گردد . خدمات ارائه شده در این بخش شامل برنامه ریزی درسی ترم ، تعیین استاد ، انتخاب واحد و ثبت نام ، حذف دروس و سایر خدمات آموزشی برای کلیه این دانشجویان می باشد.