درباره گروه

گروه تربیت بدنی عمومی

در این گروه به امور دانشجویان  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از تمام دانشکده های واحد تهران مرکزی و مهمان ، در هر رشته و مقطع تحصیلی در زمینه دروس تربیت بدنی عمومی ( تربیت بدنی و ، ورزش1) رسیدگی می گردد . خدمات ارائه شده در این گروه شامل این موارد می باشد :

تعیین اساتید دروس مربوطه ، برنامه ریزی دروس ، برنامه ریزی امتحانی ، پاسخ گویی حضوری به دانشجویان و اساتید  این گروه آموزشی ، انتخاب واحد و ثبت نام ، حذف دروس و سایر خدمات آموزشی .