مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی : زینت نیک آیین

رشته تحصیلی : دکترا تربیت بدنی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : 

صفحه شخصی :  http://faculty.iauctb.ac.ir/z-nikaeen-sport/fa

دانلود رزومه