مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی : سید حمید سجادی -

رشته تحصیلی : دکترا تربیت بدنی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : 

صفحه شخصی :