اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

 محمدرضا اسمعیلی

دانشیار

2

 فرشاد تجاری

 استاد      

3

زهرا حاجی انزهابی

 استادیار 

4

 علی زارعی

 دانشیار

5

  سید حمید سجادی

 استادیار 

6

 فریده اشرف گنجویی

 استادیار

7

زینت نیک آیین

 استادیار

8

 فرزاد غفوری 

 دانشیار

    9

 جاسم منوچهری

مربی