اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

 محمدرضا اسمعیلی

دانشیار

2

 عبدالرضا امیر تاش

مربی

3

 فرشاد تجاری

 استاد      

4

زهرا حاجی انزهابی

 استادیار 

5

 علی زارعی

 دانشیار

6

  سید حمید سجادی

 استادیار 

7

 فریده اشرف گنجویی

 استادیار

8

زینت نیک آیین

 استادیار

9

 فرزاد غفوری 

 دانشیار

10

 جاسم منوچهری

مربی