اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

دکتر محمدرضا اسمعیلی

دانشیار

http://m-Esmaeili-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر عبدالرضا امیر تاش

 مربی

http://A-Amirtash-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر فرشاد تجاری

 استاد

         http://F-Tojari-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکترزهرا حاجی انزهابی

 استادیار 

http://Z-HajiAnzehaei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر علی زارعی

 دانشیار

http://A-Zarei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر سید حمید سجادی

 استادیار 

  http://S-SajadiHazave-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر فریده اشرف گنجویی

 استادیار

http://F-AshrafGanjooee-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر زینت نیک آیین

 استادیار

http://z-nikaeen-sport.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

دکتر فرزاد غفوری

 دانشیار 

http://F-Ghafouri-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر جاسم منوچهری

مربی http://j-manouchehri-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html