درباره گروه

گروه مدیریت ورزشی

در گروه مدیریت ورزشی به امور دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم انسانی و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با گرایش های مختلف آن و دانشجویان مقطع دکترا دررشته مدیریت ورزشی و خدمات آموزشی رسیدگی می گردد . خدمات ارائه شده در این بخش شامل: 

 برنامه ریزی درسی ترم ، تعیین استاد، دریافت کارنامه ، انتخاب واحد و ثبت نام ، حذف دروس و سایر خدمات آموزشی می باشد.