مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی : دکتر  حسن متین همایی

رشته تحصیلی : دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش فیزیولوژی 

مرتبه علمی :  استاد یار

صفحه شخصی :http://H-Matinhomaei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html