مدیر گروه

 نام و نام خانوادگی : دکتر  حسن متین همایی

 رشته تحصیلی : دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی 

  مرتبه علمی :  دانشیار 

صفحه شخصی