اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

دکتر محمد علی آذربایجانی

استاد

http://M-Azarbayjani-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر مقصود پیری

استاد

http://m-peeri-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر حسن متین همایی

استادیار 

http://H-Matinhomaei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

دکتر بهمن تاروردیزاده

دانشیار

http://B-Tarverdizade-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index

دکتر حمید آقا علی نژاد

دانشیار

http://H-Aghaalinejad-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html