درباره گروه

گروه فیزیولوژی ورزشی

در این گروه به امور دانشجویان  این رشته در گرایش ها ومقاطع مختلف آن رسیدگی می گردد. خدمات ارائه شده در این گروه شامل این موارد می باشد : تعیین اساتید دروس مربوطه ، برنامه ریزی دروس ، برنامه ریزی امتحانی ، پاسخ گویی حضوری به دانشجویان و اساتید  این گروه آموزشی ، صدور کارنامه ، انتخاب واحد و ثبت نام ، حذف دروس و سایر خدمات آموزشی .