مدیر گروه

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا انتظاری خراسانی

رشته تحصیلی : دکتراعلوم ورزشی گرایش  رفتارحرکتی 

مرتبه علمی : استادیار

صفحه شخصی

دانلود رزومه