اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

 مهدی تقوا

استادیار

 

حیدر صادقی

استاد