درباره گروه

گروه کارشناسی و دروس پایه 

در این گروه به امور دانشجویان  این رشته در گرایش ها ومقاطع مختلف آن رسیدگی می گردد. خدمات ارائه شده در این گروه شامل این موارد می باشد : تعیین اساتید دروس مربوطه ، برنامه ریزی دروس ، برنامه ریزی امتحانی ، پاسخ گویی حضوری به دانشجویان و اساتید  این گروه آموزشی ، صدور کارنامه ، انتخاب واحد و ثبت نام ، حذف دروس و سایر خدمات آموزشی .