تماس با ما

تماس با ما 

آدرس دانشکده : تهران – میدان صنعت – ابتدای خیابان ایران زمین – روبروی اداره برق

شماره تلفن :- 88074870          فکس : 88074874

 پست الکترونیکی : sport-lab@iauctb.ac.ir

 

معاونت دانشکده : 88074906

امور اداری :88364554

امتحانات : 8856252

گروه مدیریت ورزشی : 88076406

گروه فیزیولوژی : 88074873

گروه بیومکانیک : 88562528

مدیر پژوهش : 88561282

فارغ التحصیلان : 88364555

اداره آموزش : 88076330

امور مالی : 88076383

دروس عمومی : 88074873

دفتر فصلنامه :88561946