انجمن های علمی

انجمن علمی ادبی، هنری دانشکده تربیت بدنی

شماره مجوز فعالیت : 16987

تاریخ مجوز فعالیت : 1387/9/28

هیئت رئیسه انجمن :

نام و نام خانوادگی رئیس انجمن  : مهیار اسحاقی

نام و نام خانوادگی دبیر  انجمن  : نیما فروهیده

نام و نام خانوادگی بازرس انجمن : الیاس هوریابند

نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی : امیرعباس مرادی

اعضای انجمن : 

- بنیامین عسگری

-