انجمن های علمی

انجمن علمی تربیت بدنی

شماره مجوز فعالیت : 16987

تاریخ مجوز فعالیت : 1387/9/28

هیئت رئیسه انجمن :

نام و نام خانوادگی رئیس انجمن علمی دانشکده : حسین فتح الهی

نام و نام خانوادگی نایب رئیس انجمن دانشکده : امیر حسین صالحی

اعضای انجمن : 

- حسین فتح الهی

- امیرحسین صالحی

- محمد علی کهن پور

- فخرالسادات عدلو

-احسان اسدالهی

- بنفشه برکاتی حقیقت

مسئول پیگیری امور نشریه : محمدعلی کهن پور

مسئول پیگیری بازدیدهای علمی : امیرحسین صالحی

مسئول پیگیری برگزاری کارگاه های آموزشی : امیرحسین صالحی

مسئول پیگیری امور همایش ها و سمینارها : احسان اسدالهی