جلسات دفاع

جلسات دفاع آبان  ماه 1400

فاطمه ابوالقاسمی هدشی مقطع دکتری مدیریت ورزشی  دوشنبه شنبه 1400/08/3  ساعت : 13

 

فاطمه سبزواری مقطع دکتری مدیریت ورزشی  سه شنبه شنبه 1400/08/3    ساعت : 13